• Textová podstránka

  • Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek

   Poštovní 160/17, 35301 Mariánské Lázně

   IČO 01 407 104

   tel. 605 84 05 09, 778 040 225

   bankovní spojení: OSOB, a.s., číslo účtu: 260544362/0300

   zastoupená ředitelkou Mgr. Lucií Strakovou

   Platný školní řád pro školní rok 2023 - 2024

   Úvodní ustanovení školního řádu:

   1.Společenství žáků, pedagogů a zákonných zástupců žáků, které tvoří školu, se shoduje na tom, že základní podmínkou soužití a rozvíjení vzájemných vztahů jsou smysluplná, srozumitelná a všemi dodržovaná pravidla - školní řád.

   2.Společným cílem všech pedagogů, zaměstnanců školy i rodiny je napomáhat každému žákovi v jeho individuálním rozvoji, umožnit žákům i pedagogům, aby do školy chodili rádi

   3.Rodiče či jiní zákonní zástupci mají primární odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.

   4.Vnitřní školní řád je vydán na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

   Obsah:

   1. Práva dětí a žáků

   2. Povinnosti dětí a žáků

   3. Práva rodičů a zákonných zástupců

   4.  Povinnosti rodičů a zákonných zástupců

   5. Práva zaměstnanců školy

   6. Povinnosti zaměstnanců školy

   7. Vzájemné vztahy všech zúčastněných

   8. Součásti školy

   9. Organizační a jiné pokyny

   10. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti

   11. Organizace pracovního dne

   12. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   13. Oblast prevence rizikového chování, šikany a užívání návykových látek

   14. Závěrečná ustanovení

    

   1. Práva žáků

   Kromě práv, vyplývajících z ustanovení Úmluvy o právech dítěte a ze školského zákona mají žáci zejména tato práva:

   1. Právo na vzdělání podle školského zákona, školního vzdělávacího programu.

   2. Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

   3. Právo vyjádřit vlastní názor - přiměřenou formou (ústně či písemně) za dodržení pravidel slušnosti. Za vyjádření vlastního názoru, vhodnou formou, nesmí být žák potrestán!

   4. Právo vyžádat si pomoc vyučujícího či asistenta v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.

   5. Právo na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání a před kontaktem s návykovými látkami (narkotika, alkohol, tabákové výrobky).

   6. Právo znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání, být dostatečně a včasně informován o svém pokroku, o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení.

   7. Právo na to, aby mu bylo každé opatření (vč. trestů) srozumitelně zdůvodněno.

   8. Právo na to, aby nebyl ponižován a zesměšňován.

   9. Právo odejít ze třídy se souhlasem učitele, když to neodkladně potřebuje.

   10. Právo na volný pohyb po škole o přestávkách, pokud neohrožuje zdraví své a ostatních,    neporušuje jiná ustanovení školního řádu a neobtěžuje jiné osoby. Se začátkem hodiny však    již musí být na svém místě, připraven na aktuální vyučovací hodinu.

   11. Právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, mimořádné možnosti, talent).

   12. Právo na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují jeho všestranný osobnostně sociální rozvoj.

   13. Právo na ochranu před informacemi a činnostmi, které ohrožují jeho psychické a fyzické zdraví.

   14. Právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

    

   2. Povinnosti žáků

   1. žáci mají povinnost účastnit se výuky dle rozvrhu a plnit zadávané úkoly včetně domácí přípravy.

   2. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečného pohybu po škole. Jsou povinni chránit své zdraví, zdraví spolužáků i pracovníků školy.

   3. Žáci dodržují pravidla slušného chování ke spolužákům i k dospělým.

   4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.

   5. žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.

   6. Žáci se aktivně zúčastňují vyučování a nenarušují nevhodně jeho průběh.

   7. Žáci jsou k sobě ohleduplní, navzájem se respektují. Za zvlášť hrubé porušení školního řádu se  považuje šikanování, krádeže, podvody.

   8. Žák může samostatně bez dohledu opustit školní budovu během vyučování pouze s vědomím vyučujícího a s písemným souhlasem zákonného zástupce.

   9. Za hrubé porušení školního řádu se považuje držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholu, energetických nápojů a tabákových výrobků a držení předmětů ohrožujících zdraví v areálu a nejbližším okolí školy.

   10. Žáci zacházejí šetrně se školním majetkem a zařízením. Pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou prokazatelně žák zavinil, musí ji on nebo jeho zákonní zástupci odstranit či finančně uhradit jejich opravu. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

   11. Žákům je zakázáno bez dohledu zaměstnance školy otevírat okna. Při potřebě vyvětrání

   požádají vyučujícího nebo dohled konajícího pedagoga.

   12. Žákům je zakázáno nastavovat stupeň topení na radiátorech.

   13. Mobilní telefony žáci po vstupu do školy přepnou na tichý režim nebo vypnou a během vyučování (od 8.15 do konce vyučování dle rozvrhu včetně přestávek) nechají na určeném místě. Používat mobilní telefon smějí pouze po domluvě s vyučujícím.

   14. Do školy nosí žáci pouze věci, které souvisejí s vyučováním. Za ztrátu osobních věcí, které nesouvisí s vyučováním, nenese škola odpovědnost.

   15. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci je povinen okamžitě ohlásit tuto skutečnost vyučujícímu.

   16. Žáci jsou povinni se po vstupu do školy přezout, odložit obuv do botníku u vstupních dveří a svršky si odloží v šatně, kde mají své vyhrazené místo. Při odchodu ze školy si žáci mohou nechávat přezůvky ve své přihrádce v botníku.

   17. O přestávce se žáci řídí pokyny dohlížejícího zaměstnance školy.

   18. Po poslední vyučovací hodině v dané učebně dají žáci židle na lavici a zkontrolují čistotu svého místa. Třídu opouštějí až na pokyn učitele.

   Rodič nebo zákonný zástupce dítěte (dále jen rodič) se svou přítomností ve školní budově stává přímým účastníkem výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Z toho pro něj vyplývají práva a povinnosti.

    

   3. Práva rodičů

   1. Právo na veškeré informace, týkající se bezprostředně jejich dítěte, zejména hodnocení jeho prospěchu a chování. K informování rodičů slouží aplikace Bakaláři (zde je možno komunikovat pomocí zpráv Komens, posílat omluvenky, nahlížet na známky, hodnocení, nástěnku, rozvrh, absenci, zápisy do třídní knihy a domácí úkoly), třídní schůzky, konzultační hodiny, webové stránky školy. Konzultační hodiny slouží k setkávání rodičů a učitelů po předchozím ohlášení (např. telefonickém).

   2. Právo vyjádřit vlastní názor - přiměřenou formou (ústně či písemně) za dodržení pravidel slušnosti.

   3. Rodič má právo na zdůvodnění hodnocení jejich dítěte a kázeňských opatření, uplatněných vůči dítěti. Rodič má právo se seznámit s podklady, které k danému hodnocení vedly.

   4. Rodič má právo si písemně nebo ústně stěžovat ředitelce školy na postup pracovníka školy vůči jeho dítěti. Doporučuje se projednat' předmět stížnosti nejprve s příslušným pracovníkem. V odůvodněném případě je možno si stěžovat vedení školy přímo.

   5. Rodič má právo se po předchozí dohodě s učitelem účastnit výuky.

   6. Rodič má právo účastnit se školního parlamentu.

   7. Rodiče mají právo volit členy Školské rady a být voleni do tohoto orgánu.

   8. Rodič má právo požádat o uvolnění žáka z vyučování dle pravidel tohoto školního řádu.

   9. Rodiče mají právo požádat o vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro své dítě.

   10. Rodiče mají právo zažádat o individuální vzdělávání svého dítěte.

   11. Rodiče mají právo se se školou radit v oblasti výchovy a vzdělávání jejich dítěte.

   12. Rodiče mají právo na ochranu svých osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §4, písmeno a) a b), pokud je škole poskytnou.

    

   4. Povinnosti rodičů

   1. Rodič je povinen řídit se smlouvou se školou a školním řádem, sledovat pravidelně vzdělávání svého dítěte, sledovat pravidelně — denně informace v aplikaci Bakaláři.

   2. Rodič je povinen omlouvat své dítě co nejdříve (nejdéle do tří pracovních dní) písemně v aplikaci Bakaláři.

   3. Rodič je povinen dohlížet na domácí přípravu dítěte, spolupracovat se školou a nepodkopávat její autoritu.

   4. Je-li vyzván, je rodič povinen se dostavit na jednání s pracovníky školy, týkající se řešení záležitostí týkajících se jeho dítěte.

   5. Nápravu jakéhokoli poškození zařízení školy, které žák zavinil úmyslně nebo z nedbalosti, projedná škola se zákonným zástupcem žáka. Škody vzniklé z nedbalosti žáka nebo vědomým porušením vnitřního řádu školy, hradí žákův zákonný zástupce, případně je uvede do původního stavu na vlastní náklady. Pokud bude poškozená věc zaplacena nebo rodiči zajištěna oprava, nebude žák kázeňsky trestán. Nesmí se však jednat o opakované přestupky.

    

   5. Práva zaměstnanců školy

   1. Každý zaměstnanec školy má právo na respekt ze strany žáků a rodičů.

   2. Pedagogičtí pracovníci mají právo vyzvat děti, žáky i rodiče ke konzultaci jich se týkajících záležitostí.

   3. Zaměstnanci školy mají právo na soukromí a pracovní přestávku.

   4. Právo vyjádřit vlastní názor - přiměřenou formou (ústně či písemně) za dodržení pravidel slušnosti.

   5. Právo účastnit se školního parlamentu.

   6. Právo na konzultaci s ředitelkou školy.

   7. Další práva vyplývající z pracovněprávního vztahu.

   6. Povinnosti zaměstnanců školy

   1. Respektovat cizí názory.

   2. Nepovyšovat se nad děti a žáky z důvodu nižšího věku, vzdělání a stupně zkušeností.

   3. Řídit se vnitřními předpisy školy a svým svědomím.

   4. Chovat se v souladu se zájmy dětí a žáků i školy.

   5. Zachovávat spravedlivost a objektivnost, profesionalitu ve styku s lidmi.

   6. Další povinnosti vyplývají z pracovněprávního vztahu a jsou dány náplní práce.

   7. Vzájemné vztahy všech zúčastněných

   Všichni zúčastnění se dle těchto dohodnutých pravidel k sobě chovají slušně a s respektem včetně respektu k jinému názoru. Lži a podvody nejsou přípustné na žádné straně. Jednáme vždy v zájmu dětí, žáků a nás všech.

    

   8. Součásti školy

   1. Lesní mateřská škola — viz provozním řád LMŠ a školní řád

   2. Základní škola — viz organizační řád

   3.  Školní družina — viz vnitřní řád ŠD

   4. Školní jídelna — výdejna — viz vnitřní řád ŠV-J

    

   9. Organizační a jiné pokyny

   1. Školné ZŠ: 2400,- Kč měsíčně, 12 000,- Kč pololetně Školné LMŠ: 2500,- Kč měsíčně nebo 18000,- Kč pololetně (s možností platby měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně; viz vnitřní směrnice — úplata za vzdělávání)

   2. Přijímání žáků ke studiu probíhá na základě zápisu, který je vyhlašován ředitelkou školy, přihlášky ke studiu a podepsáním smlouvy o vzdělání

   3. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy.

   4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 15 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla — každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP a řídí se vnitřní směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků.

   5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.

   6. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

   7. Provoz tělocvičny: Žáci mohou vstupovat do tělocvičny jen s učitelem, vychovatelem (nebo vedoucím zájmových kroužků). Na tyto osoby žáci čekají v šatně.

   8. Žáci do školy vstupují a odcházejí určeným vchodem po lávce z Anglické ulice. Při odchodu za sebou vždy zavírají vstupní dveře.

   9. Dohled nad dětmi a žáky je zajištěn vždy 15 minut před začátkem vyučování nebo školní akce, při předání dětí nebo vstupu žáků do prostoru školy.

   10. Dohled nad žáky končí v předem určený čas a v předem určeném místě (dáno rozvrhem nebo změnou v rozvrhu), dohled nad dětmi končí předáním zákonným zástupcům nebo osobám zmocněným.

   11. Žáci I. Stupně přecházejí na oběd společně pod vedením pedagoga nebo vychovatelky dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd. Před obědem si žáci myjí ruce. U jídelního stolu se žáci chovají tiše a klidně, zachovávají pravidla společenského chování. V jídelně dohlíží vychovatelka ŠD nebo pracovnice výdeje. Po obědě se žáci bud' společně vracejí zpět pod vedením vychovatelky do ŠD, nebo samostatně odcházejí (dle písemné domluvy s rodiči). Žáci II. stupně přicházejí a odcházejí do jídelny samostatně.

    

   10. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti

   1.  Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.

   2. Při nepřítomnosti, trvající déle než 1 den, omluví zákonný zástupce žáka podle Zákona 561/2004 Sb., § 50, odst. 1., nejpozději do 3 dnů pomocí aplikace Bakaláři: komens — napsat zprávu - omluvenka. Pro potřeby školy a pro ochranu žáků před záškoláctvím se doporučuje omlouvat žáka nejlépe do 24 hodin.

   3. Při absenci 30% a více v určitém předmětu se žák podrobí po domluvě s vyučujícím plánovanému ověření znalostí či dovedností.

   4. Při dlouhodobé absenci — 5 a více dnů - známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou žádost o uvolnění (např. rodinné rekreace). O jejím vyhovění rozhodne ředitelka školy.